skip to main content
Ga naar de homepage
EN

Typen afspraken

Typen afspraken

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus. De afspraken worden vastgelegd in de vorm van termen en definities, functionele en prestatiegerichte eisen, bepalingsmethoden en  ‘best practices’.

NEN kent de onderstaande soorten afspraken welke  verschillen in de mate van:

  • vertegenwoordiging van belanghebbenden;
  • consulteren door middel van een openbare commentaarronde;
  • principe van besluitvorming (consensus of stemming);
  • doorlooptijd van het proces;
  • eisenstellend of informatief karakter.

Normen (NEN, NEN-EN en NEN-ISO)

Eisenstellende afspraak – brede vertegenwoordiging van belanghebbenden – volgens consensus – een openbare commentaarperiode van minimaal 3 maanden – doorlooptijd afhankelijk van internationalisatie van 1 jaar tot maximaal 3 jaar. Het resultaat is een norm met een groot draagvlak en autoriteit.

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)

Informatieve afspraak – brede vertegenwoordiging van  belanghebbenden – volgens consensus – een openbare commentaarperiode van minimaal 3 maanden – doorlooptijd gemiddeld 1 jaar. Het resultaat is een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm en bevatten bijvoorbeeld toelichtingen op normen, constructieve  mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.

Nederlands Technische Afspraak (NTA)

Eisenstellende afspraak – een openbare afspraak tussen twee of meer belanghebbende partijen – consensus is geen vereiste – openbare commentaarronde is optioneel – doorlooptijd is korter dan bij een norm. Het resultaat is een afspraak die sneller tot stand kan komen, wat toegevoegde waarde kan bieden in sectoren waarin de ontwikkelingen snel gaan en / of in geval van innovatieve concepten.

NEN Spec

Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte bij innovatiueve concepthouders aan een snelle totstandkoming van afspraken met relevante stakeholders heeft NEN, naast de meer traditionele vormen van normen en private afspraken, een fast-track procedure ontwikkeld.

Het snelle product heet NEN Spec en kan worden ingezet om binnen enkele weken met relevante stakeholders tot gedragen en praktisch toepasbare afspraken te komen. Door een kleine Task Force te belasten met het snel opleveren van een 90%-versie, door gebruik te maken van nieuwe vormen van online samenwerking en het zoveel mogelijk comprimeren van processtappen, worden dit soort afspraken in korte tijd opgesteld, maar wel eenduidig en met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Brancheafspraken, gedragscodes en convenanten

Afspraken binnen een branche of brancheoverstijgend – de mate van vertegenwoordiging van belanghebbenden verschilt – besluitvorming naar eigen inzicht – openbare commentaarronde optioneel – NEN biedt begeleiding en coördinatie bij dit type afspraken.